خامنه‌ای امسال هم طبق معمول سنواتی خودش به صحنه آمد و شعار سال جدید را مطرح کرد. 
خامنه‌ای ضمن اعتراف به ورشکستگی اقتصادی رژیم گفت: «مسأله تولید بنابراین مسأله مهمی است و به‌همین جهت امسال هم روی مسأله تولید تکیه می‌کنم و توقع دارم انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال و معتقدم به‌جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد».
خلیفه درمانده سپس با یک فقره «اگر درمانی» و کشف و شهود مشعشع افزود: «اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد را مردمی کنیم باید پای مردم را به‌عرصه تولید به‌نحو محسوسی باز کنیم».
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید