۱. از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران
۲. فریاد بلوچستان مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
۳. از تهران تا زاهدان زن مقاومت آزادی 
۳. بلوچستان بیداره از شاه و شیخ بیزاره 
۵. نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه
۶. فریاد زاهدان شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده
۷. پاسخ مردم ایران به اعدام مقاومت برای سرنگونی و آزادی است 
۸. جوانان بلوچستان آماده برای آتش و سرنگونی
۹. از زاهدان تا تهران فریاد هر ایرانی مرگ بر ستمگرچه شاه باشه چه رهبر 
۱۰. نه شاه و نه شیخ چراغ راهنمای مقاومت مردم بلوچستان است    

🙏لطفا به اشتراک بگذارید