۲۰۰۰ پراتیک کهکشان مقاومت ایران در شهرهای میهن در کارزار جهانی و سراسری مقاومت ایران در برابر رژیم ستم و سرکوب و اعدام و قتل‌عام 
قاتل حرث و نسل و منابع و محیط‌زیست وطن
عامل اصلی فجایع و قربانیان و خسارت‌های سیل و بی‌خانمانی
استقبال از کهکشان مقاومت در داخل میهن اشغال شده 
 مقاومت سرخ فام ۴۳ساله تا ۱۴۰۳
بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خونین‌ترین مقاومت سازمان‌یافته تاریخ ایران با چراغ راهنمای ”نه شاه نه شیخ“ علیه دیکتاتوری و وابستگی

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید