خبرگزاری نیروی تروریستی قدس از گوشمالی یک مامور سرکوبگر رژیم موسوم به آمر به معروف در میدان نقش جهان در اصفهان خبر داد.
آخوند جنایتکار جعفری رئیس کل دادگستری رژیم در استان اصفهان با تأیید این خبر گفت: با انجام اقدامات اولیه سه نفر از عاملان این درگیری شناسایی و دستگیر شدند. دو نفر از متهمان از کسبه محل بوده که واحد صنفی آنها نیز پلمپ شد.
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید