امسال خامنه ای که از همه بهتر میداند وضعیت درام اقتصادی کشوررافاصله زیادی با فروپاشی ندارد آمد چندکلمه کلیشه ای که هرسال برای اقتصاد خرج میکرد اینها را سرهم کرد بعنوان جهش تولید رابرای سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید