سیزدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی سازمان مجاهدین و ۱۰۴ تن ۳۶ سال پس از حکم خمینی ملعون به اعدام همه مجاهدین سر موضع نشاندهنده ترس و وحشت رژیم از مجاهدین بود.
در این جلسه یک کارشناس حکومتی گفت:
در شماره ۴۵۰ نشریه مجاهد نوشته شده است فردی به نام «علی‌اکبر اکبری» در بازار تهران به سمت لاجوردی تیراندازی کرده است. سازمان در چندین شماره به ترور صیاد شیرازی پرداخته است و از عبارت «قاتل مجاهدین» در مورد او استفاده کرده است
وکیل شاکیان رژیم و هم گفت: باید ۱۷ هزار دادگاه برای مجاهدین تشکیل و ۱۷ هزار رأی صادر شود دادگاه باید هر مورد را به تفصیل بررسی کند.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید